(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

De Foareker

De naam van de school is ontleend aan ons leefgebied. Een “foareker” is de dwars-akker aan het begin van een weiland. Deze wordt het eerst gemaaid, zodat er ruimte vrijkomt om het verdere land te maaien. Het logo van de school is een prachtige tekening van Evert van Urk, waarop onze naam treffend in beeld wordt gebracht.

Een stukje geschiedenis

Jarenlang stond de Chr. School aan het Skilplein. De kleuterschool was in die tijd gevestigd in het gebouw waar nu kapperszaak “it Kniplokaaltsje” is. In 1953 werd aan de Skoallestrjitte een nieuwe , 3-klassige lagere school gebouwd, met een ruim uitzicht over de weilanden naar het zuiden. De Koaifinne en het Smidslân waren nog niet bebouwd. De school moest al in 1970 worden uitgebreid. Intussen verhuisden de kleuters naar een 2-klassige kleuterschool aan het Vrijburg. Een noodlokaal moest al gauw worden bijgebouwd, want ook de kleuters uit de omgeving ( Itens, Rien, Hidaard, Reahûs ) gingen hier naar school. De naam was “it Bekoar” (= veilige plaats) en deze is in de huidige naamgeving van de basisschool niet terug te vinden.

Toen in 1985 de Wet Op Het Basisonderwijs in werking trad, moesten ook in ons dorp de kleuter- en de lagere school onder één dak worden gebracht. Daarvoor was het nodig, dat er twee lokalen bij de lagere school kwamen. Dit vond plaats in 1988. Op 16 september van dat jaar vond de feestelijke opening plaats en werd de nieuwe naam onthuld: “De Foareker”. Een naam, bedacht door juffrouw Wijma, jarenlang onderwijzeres aan onze school. In 1997 kwam de volgende verbouwing, nodig geworden vanwege ruimtegebrek, gereed. In september 1999 het vernieuwde plein in gebruik genomen.
In het schooljaar 2014-2015 heeft opnieuw een verbouwing plaats gevonden. De school is verrijkt met een IB-ruimte, directiekamer, een grotere personeelsruimte, een aparte ruimte voor de repro, een stille werkplek voor leerlingen, een nieuwe entree en een extra toilet voor leerlingen.  We menen dat de school nu af is en goed toegerust op het onderwijs aan de leerlingen.

Schoolgrootte

Op de peildatum van 1 oktober 2020 telde onze school 78 leerlingen. Dat zijn er tien minder dan op 1 oktober 2019. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de formatie van het schooljaar 2021-2022.
Het team bestaat uit 9 leerkrachten,