(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Medezeggenschapsraad van CBS de Foareker

Wat is een Medezeggenschapsraad?
Voor alle scholen is het verplicht een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen en leerkrachten plaats. De MR houdt zich bezig met beleid dat op school wordt ontwikkeld. Op verschillende terreinen hebben ze  adviesrecht, op andere gebieden ook instemmingsrecht. Soms is instemming of advies van de gehele MR nodig, een andere keer van een geleding (ouders of personeel). De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, het jaarplan, de formatie en plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussen-schoolse en buitenschoolse opvang enz.
Ouders hebben ook de mogelijkheid om te MR-leden te benaderen met vragen over school.

Samenstelling van de MR
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 4 leden, 2 leerkrachten en 2 ouders. De teamleden vaardigen hun eigen vertegenwoordigers af en de ouders kiezen hun vertegenwoordigers door verkiezingen. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen.

Dit schooljaar wordt de MR vertegenwoordigd namens de ouders door  Hilda Bosma (voorzitter) en Akke Rixt Zijsling . Namens het personeel maken Wilma Overal en Rennie Landman deel uit van de MR.
De directeur kan als adviserend lid aanwezig bij vergaderingen.

GMR en MR

Alleen beleidszaken die specifiek De Foareker aangaan worden in de MR op onze school besproken. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze heeft dezelfde bevoegdheden als een MR, maar hier worden alle beleidszaken besproken die meerdere scholen aangaan.
We hebben als school zitting in de GMR, dat is op dit moment college Ineke Duipmans.

Oudergeleding van de MR
Wie zijn wij:

Hilda Bosma:
Sinds het schooljaar 2019-2020 zit ik in MR en ben ik gekozen tot voorzitter.
Samen met Hendrik heb ik een dochter en twee jongens. Lotte zit in groep 4 en Stijn & Jesse zitten in groep 3.
Met een achtergrond in het onderwijs vertegenwoordig ik de komende jaren de ouders van onze school in de MR. Op een positief kritische manier breng ik onderwerpen ter sprake en adviseer (en soms beslis) ik mee.
Ik vind het belangrijk om te weten wat er onder de ouders speelt, dus spreek mij aan op het schoolplein of neem contact met mij op als je vragen of onderwerpen voor de MR hebt. Dit kan gaan over beleidszaken, de kwaliteit van het onderwijs of andere zaken die op school spelen. Alles in het belang van goed onderwijs voor onze kinderen!

Met vriendelijke groet,
Hilda Bosma

Akke Rixt Zijsling

Sinds het schooljaar 2022/2023 maak ik deel uit van de MR.
Pieter en ik hebben twee kinderen. Redmer zit in groep 4 en Benthe in groep 1.
Mijn doel is om een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op de Foareker.
Transparantie en goede communicatie vind ik belangrijk.
Wanneer er vragen zijn waarvan u denkt dat die voor de MR bestemd zijn, schroom dan niet om mij aan te spreken.

Met vriendelijke groet,
Akker Rixt Zijsling