(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Medezeggenschapsraad van de CBS  Foareker

Wat is een Medezeggenschapsraad?

Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen en leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Bij deze krijgt u informatie over de samenstelling, de vergaderingen en de bevoegdheden van de MR.

Samenstelling van de MR

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 4 leden, te weten 2 leerkrachten en 2 ouders.
De teamleden vaardigen hun eigen vertegenwoordigers af en de ouders kiezen hun vertegenwoordigers door verkiezingen.
Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen.

Dit schooljaar wordt de MR vertegenwoordigd namens de ouders door  Annebeth de Jong (secr.)  en Hilda Bosma. Namens het personeel door Wilma Overal en Rennie Landman.

De directeur kan bij de vergaderingen aanwezig zijn, maar alleen op uitnodiging van de MR-leden. De schoolleiding heeft een adviserende functie.

Taken van de MR

De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.

Voor bepaalde besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele MR nodig of instemming of advies van een geleding (ouders of personeel).

Vergaderingen

De MR vergadert eens in de 6 weken op school. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn openbaar. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met de voorzitter.

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs,
de schoolgids, organisatie van tussen-schoolse en buitenschoolse opvang enz.

Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor u als ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en uw vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMO, Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs.

GMR en MR

Alleen beleidszaken die specifiek De Foareker aangaan worden in de MR op onze school besproken. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze heeft dezelfde bevoegdheden als een MR, maar hier worden alle beleidszaken besproken die meerdere scholen aangaan.
We hebben als school zitting in de GMR, dat is op dit moment college Ineke Duipmans. Er zijn wel vacatures voor de ouder geleding. Indien u belangstelling heeft, neemt u dan contact op met Jan Keuning, directeur.

Oudergeleding van de MR

Wie zijn wij?

Annebeth de Jong:

Sinds dit schooljaar 2018-2019 maak ik deel uit van de MR.
Samen met Hendrik heb ik twee dochters. Eelkje, onze oudste zit nu op het VO en Tryntsje in groep 6.
Ik probeer spreekbuis te zijn van de ouders, voor school en kinderen, waarbij het belang van het kind voorop staat!
Heeft u vragen over bijvoorbeeld het beleid op school, of een andere vraag of opmerking die u niet kwijt kunt aan de leerkrachten of de directeur, laat het ons weten, dan bekijken wij of wij er een antwoord op kunnen vinden.

Met vriendelijke groet

Annebeth de Jong,

Hilda Bosma:

Sinds het schooljaar 2019-2020 zit ik in MR en ben ik gekozen tot voorzitter.
Samen met Hendrik heb ik een dochter en twee jongens. Lotte zit in groep 4 en Stijn & Jesse zitten in groep 3.
Met een achtergrond in het onderwijs vertegenwoordig ik de komende jaren de ouders van onze school in de MR. Op een positief kritische manier breng ik onderwerpen ter sprake en adviseer (en soms beslis) ik mee.
Ik vind het belangrijk om te weten wat er onder de ouders speelt, dus spreek mij aan op het schoolplein of neem contact met mij op als je vragen of onderwerpen voor de MR hebt. Dit kan gaan over beleidszaken, de kwaliteit van het onderwijs of andere zaken die op school spelen. Alles in het belang van goed onderwijs voor onze kinderen!

Met vriendelijke groet,

Hilda Bosma,