(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Visie

 • ieder mens, ieder kind is uniek;
 • mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • een mens, een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg;
 • kinderen maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij;
 • kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesses, karakter, enz. Ons onderwijs sluit aan op die verschillen en vindt variëteit van leren vanzelfsprekend;
 • de samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.

Daarbij zijn de volgende waarden erg belangrijk: 

 • Respect: kinderen en volwassenen tonen in hun houding en gedrag respect voor elkaar.
 • Zelfvertrouwen: kinderen en volwassenen ondersteunen elkaar en versterken bij elkaar het gevoel opgewassen te zijn tegen de eisen die we aan elkaar stellen en die de omgeving ons stelt.
 • Verantwoordelijkheid: kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe. De leerkrachten begeleiden dit proces.
 • Sociaal-emotioneel welbevinden: kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren en tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht.

Wij hanteren bij ons op school 10 leefregels, maar ook de vijf “kanjerregels” en de zeven regels voor ouders (zie de bijlagen in deze schoolgids). Samen vormen deze regels het uitgangspunt voor het handelen van volwassenen en kinderen in de school. Tevens staan die regels aan de basis van het inoefenen van de waarden en bijbehorende normen.

De volgende woorden vormen de kern van ons onderwijs:

 • Zelfstandigheid

Onze leerlingen mogen binnen het kader van vrijheid in gebondenheid zelf bepalen welke opdrachten gesteld door de leerkracht middels een takenkaart eerst of laatst worden gemaakt. De leerkracht stuurt het onderwijsleerproces.
Leerlingen worden daardoor in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen presteren.

 • Samenwerken (coöperatief leren)

Wij vinden dat je samen met elkaar leert, dus samen met de leerkracht en samen met andere kinderen in de groep. Je leert van en met elkaar. Je kunt elkaar helpen, je kunt zelf om hulp vragen, dus samen staan we sterk. Dit komt vooral tot uiting in het maken van de werkzaamheden vermeld op de taken-kaart. Maar zeker ook tijdens het werken met “TopOndernemers” en de “Techniek Torens”.

 • Eigenaarschap i.p.v. verantwoordelijkheid

Wij menen, als school, dat leerlingen medeverantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen leerproces. We proberen d.m.v. het individuele portfolio leerlingen bewust te maken van hun eigen leerproces. De motivatie om te leren zal daardoor groter worden. Tijdens dit proces zullen er regelmatig leergesprekken met de leerlingen worden gehouden.

 • Talentontwikkeling

Talentontwikkeling voor elk kind. Als school hebben we ons de laatste jaren toegelegd op kinderen met leerachterstanden en hebben daar goede resultaten behaald. Vanzelfsprekend gaan we hier mee door. We moeten hierbij echter de leerlingen ‘aan de bovenkant’ niet vergeten. Deze leerlingen kunnen wanneer ze niet worden uitgedaagd, hun motivatie kwijt raken en gaan onderpresteren. Het gaat hier niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. Daartoe zijn er, op Stichtingsniveau, sinds februari 2015 twee ‘plusklassen’ gestart in Wommels en Makkum. Tevens hebben we aan onze eigen school voor de leerlingen vanaf groep 5 op maandagochtend ook ruimte gecreëerd voor die leerlingen die meer kunnen, maar niet naar de ‘bovenschoolse’ plusklas gaan.

 • Kindgericht

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Kind volgend onderwijs houdt voor ons in dat wij gericht de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk volgen. Het betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt. Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie naar kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de groep steeds dezelfde.

 • Plezier, vaardigheden, kennis

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen.

 • Creativiteit

In ons onderwijs is de ontwikkeling van de creatieve vermogens van kinderen een belangrijk uitgangspunt. Creativiteit is voor ons belangrijk, omdat het vorm, inhoud en uitdrukking geeft aan ons denken, voelen en handelen. In het kader van talentontwikkeling is het voor de leerlingen belangrijk dat zij kennis maken met veel verschillende vaardigheden.

 • Kwaliteitszorg

We voeren een actief kwaliteitsbeleid gericht op verbetering van het onderwijs en de organisatie. Dat betekent dat we systematisch werken aan de interne kwaliteitszorg op onze school. Als leidraad hanteren we de kaarten van “Bos”.

 • Professionalisering

Het is voor ons vanzelfsprekend dat de school investeert in deskundigheidsbevordering en professionalisering van de leerkrachten. Daarbij is richtinggevend ons eigen schoolconcept. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat versterking van het professioneel handelen ten goede moet komen aan het directe onderwijsproces, dus aan de leerlingen.

 Missie

“Wij zijn een Christelijke dorpsschool die er steeds naar streeft onze leerlingen te laten leren en leven in een sfeer van warmte, geborgenheid en veiligheid.”

Het bovenstaande dient tot uitdrukking te komen in het klimaat van de school. Er dient een basis van vertrouwen te zijn, waarin het kind zichzelf kan/mag zijn, zodat het zich op zijn/haar individuele manier kan ontwikkelen.