(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Identiteit van de school

Onze school is een christelijke school, waarbij het uitgangspunt voor ons onderwijs de Bijbel is.  Wij laten ons inspireren door de persoon van Jezus Christus en de verhalen uit de Bijbel. We geven ruimte aan kinderen en ouders met een andere levensovertuiging, waarbij we vragen onze uitgangspunten te respecteren.

Uitgangspunt:

Op grond van Bijbelse waarden en normen willen we samen een schoolgemeenschap vormen waarin een ieder zich veilig voelt en waar iedereen met plezier naar toe gaat; een “thuis” voor iedereen. Dat houdt in dat:

 • We samen met de kinderen de dag openen en sluiten met een meditatief moment, verhalen uit de bijbel lezen en  liederen zingen. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord;
 • We de kinderen een fijne, veilige en vertrouwde omgeving willen bieden waarin zij zich ten volle kunnen ontplooien. Een speel-, werk- en leefplek waar je gewaardeerd wordt zoals je bent en het vanzelfsprekend is respect voor elkaar op te brengen;
 • We kennis maken met elkaars mening, met elkaars geloof, met andere wereldgodsdiensten. Allemaal vanuit de gedachte respect op te brengen voor de naasten.
 • We vanuit de gedachte onze rijkdom te willen delen met mensen die het veel minder hebben dan wij, meedoen aan hulpacties (en incidenteel ook zelf activiteiten organiseren) waarbij kinderen zich ook letterlijk inzetten voor de naaste.
 • We de Christelijke feesten op verschillende manieren vieren op school of in de kerk.
 • We meewerken aan een Kerk- School-Gezinsdienst en er dan op rekenen dat de kinderen die zondag ook meedoen.
 • We openstaan voor ouders en kinderen die een andere godsdienst hebben of niet godsdienstig zijn. We verwachten dat activiteiten die voortvloeien uit onze Christelijke traditie zijn door iedereen gerespecteerd worden.

Visie en missie van de school

Missie

“De Foareker is een Christelijke dorpsschool die er steeds naar streeft haar leerlingen te laten leren en leven in een sfeer van warmte, geborgenheid en veiligheid.”

 Dit komt tot uitdrukking in het klimaat van de school. We streven naar het creëren van een basis van vertrouwen, waarin het kind zichzelf kan/mag zijn, zodat het zich op zijn/haar individuele manier kan ontwikkelen

Visie

Wij werken op school vanuit een gezamenlijk gedeelde visie:

 • Ieder mens, ieder kind is uniek.
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
 • Een mens, een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg.
 • Kinderen maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij;
 • Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesses, karakter, enz. Ons onderwijs sluit aan op die verschillen en vindt variëteit van leren vanzelfsprekend.
 • De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school wil eendynamische organisatie zijn die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe  eisen die de samenleving stelt.

Daarbij zijn de volgende waarden erg belangrijk:

 • Respect

Kinderen en volwassenen tonen in hun houding en gedrag respect voor elkaar.

 • Zelfvertrouwen

Kinderen en volwassenen ondersteunen elkaar en versterken bij elkaar het gevoel opgewassen te zijn tegen de eisen die we aan elkaar stellen en die de omgeving ons stelt.

 • Verantwoordelijkheid

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe. De leerkrachten begeleiden dit proces.

 • Sociaal-emotioneel welbevinden

We willen dat kinderen goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren en tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht